YT

 

Wiadomości

Matryca Kompetencji

23-11-2020
SGPPL "Dolina Lotnicza"

Civil & Military Aeromixer 2021

06-09-2021
28.09.2021, Centrum Konferencyjno-Eventowe na Stadionie Wrocław
Czytaj wszystkie

Projekt PL-SK

Cele projektu

16-06-2010
Głównym celem projektu „Rozwój i promocja transgranicznego polsko-słowackiego klastra lotniczego” jest rozwój i promocja transgranicznego, polsko-słowackiego klastra lotniczego, integrującego działania firm i instytucji zlokalizowanych na terenie obszaru kwalifikowanego EWT. 
Cel ten realizowany będzie poprzez inicjowanie współpracy pomiędzy polskimi i słowackimi firmami oraz instytucjami naukowo-badawczymi, wymianę doświadczeń w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych oraz promocję idei innowacyjnych klastrów przemysłowych.
 
Wśród celów szczegółowych zdefiniowano:
  1. Stworzenie efektywnego, systemu wymiany informacji, przy wykorzystaniu technologii informatycznych,
  2. Inicjowanie współpracy pomiędzy firmami oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi poprzez organizację konferencji i spotkań typu b2b oraz inwentaryzacja potencjału gospodarczego i badawczo-rozwojowego na obszarze oddziaływania projektu,
  3. Identyfikację, prezentację i transfer najlepszych praktyk w zakresie tworzenia i rozwoju inicjatyw klastrowych,
  4. Wspólną promocję idei i działań transgranicznego klastra lotniczego.
 
Osiągnięcie powyższych celów tworzyć będzie bazę dla inicjowania i rozwoju kolejnych projektów dotyczących współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej. Cele są w pełni zbieżne z celami operacyjnymi POWT 2007-2013, w tym w szczególności Priorytetu 3. Wsparcie inicjatyw lokalnych – mikroprojekty, w zakresie nawiązywania i wzmocnienia bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską  i słowacką społecznością  na terenach przygranicznych oraz tworzenia bazy dla kolejnych projektów w przyszłości. 
Dodatkowo cele projektu wpisują się w cele i priorytety najważniejszych dokumentów strategicznych na poziomie regionalnym (takich jak Strategia Rozwoju Woj. Podkarpackiego, Regionalna Strategia Innowacji Woj. Podkarpackiego), w których rozwój Doliny Lotniczej jest z nazwy wskazywany jako kluczowy dla konkurencyjności społeczno gospodarczej, oraz europejskim (strategia Lizbońska i Goeteborska).  
 
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013
 
Wstecz

Logosy Unijne