Opublikowano 2006-11-16

„Kierunki rozwoju technologii materiałowych na potrzeby klastra lotniczego Dolina Lotnicza”

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” rozpoczęło realizację projekt typu foresight, pt „Kierunki rozwoju technologii materiałowych na potrzeby klastra lotniczego Dolina Lotnicza”. Wartość projektu to 298 tyś zł, 70% środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozostałe 30% stanowi wkład własny stowarzyszenia. Celem projektu jest określenie prognozy na około piętnaście najbliższych lat w zakresie przewidywanych kierunków rozwoju technologii materiałowych, które są najbardziej istotne z punktu widzenia planów wytwórczych polskiego przemysłu lotniczego. Do przygotowania materiałów i opracowania prognozy zostaną zaangażowani eksperci z przemysłu lotniczego oraz ośrodków naukowo badawczych, specjalizujących się w technologiach materiałowych dla lotnictwa z całego kraju.
 
Projekt będzie realizowany w trzech etapach merytorycznych: w etapie I zrealizowane zostaną prace, których celem jest zgromadzenie maksymalnej ilości danych faktograficznych potrzebnych do dalszych prac prognostycznych. Etap II obejmuje prognostyczne badania ankietowe metodą Delhi w celu uzyskania odpowiedzi, które z wytypowanych technologii muszą być rozwijane i maja największe szanse na wdrożenie w przewidywanej przyszłości. Etap III obejmuje opracowanie i weryfikację dotychczasowych wyników badań, z poszerzeniem o opracowania i analizy problemów ważnych z punktu widzenia rozwoju technologii i ich wdrożeń. Finalnym zadaniem będzie opracowanie i zaprezentowanie raportu końcowego.
 
Stowarzyszenie „Dolina Lotnicza” zaprasza osoby zainteresowane tematyką projektu do wzięcia udziału w badaniach ankietowych. Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres foresight@dolinalotnicza.pl
 
Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.