Opublikowano 2014-08-06

Międzysektorowy program badań naukowych i prac rozwojowych dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego

Szanowni Państwo

Polska Platforma Technologiczna Lotnictwa oraz Polska Izba Motoryzacji  w czerwcu 2014 podpisały porozumienie w sprawie przygotowania wspólnego programu badań naukowych i prac rozwojowych dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) obejmującego technologie materiałowe i techniki wytwórcze

Zgodnie z wytycznymi NCBiR na programy sektorowe ogłaszane są nabory wniosków o utworzenie sektorowego programu badawczo-rozwojowego zgodnego z agendami badawczymi sektora.

W celu przygotowania programu badawczego, który w najwyższym stopniu będzie spełniał oczekiwania obydwu branż, konieczne jest rozpoznanie potrzeb i potencjału badawczo-rozwojowego i innowacyjnego poszczególnych sektorów.

Dokumentem, który ma za zadanie zebrać takie informacje jest studium wykonalności programu sektorowego, będący de facto wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego.

Studium wykonalności, to dokument stanowiący uzasadnienie dla uruchomienia przez NCBiR nowego programu sektorowego, zawierający m.in. pogłębioną analizę danego sektora oraz opis najistotniejszych wyzwań i problemów, których rozwiązania oczekuje się dzięki realizacji danego programu. Głównymi celami studiów wykonalności są:

  • zebranie informacji o potencjale badawczo-rozwojowym i innowacyjnym poszczególnych sektorów gospodarki,
  • zebranie informacji o potrzebach poszczególnych sektorów gospodarki,
  • uzyskanie propozycji strategicznych agend badawczych, których wdrożenie przyczyni się do rozwiązania zdefiniowanych problemów poszczególnych sektorów gospodarki.

Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego w imieniu Polskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa przygotowuje agendę badawczą do studium wykonalności o utworzenie programu sektorowego dla  części lotniczej.

W związku z przygotowaniem studium wykonalności prosimy partnerów przemysłowych o przysyłanie propozycji tematów  badawczych do nowego programu sektorowego do 31 sierpnia 2014. Nadesłane propozycje tematów będą weryfikowane i aktualizowane przez partnerów, którzy podpisali porozumienie z NCBiR o utworzeniu programu sektorowego. Lista tematów musi być zgodna ze strategią badawczą przemysłu lotniczego na lata 2012-2035 opracowaną przez Polską Platformę Technologiczną Lotnictwa i nie może zawierać tematów zakwalifikowanych do finansowania w programie INNOLOT.

Główna zasada projektów sektorowych mówiąca, że wnioskodawcą w konkursie może być konsorcjum, którego liderem jest partner przemysłowy posiadający możliwość wdrożenia efektów projektu pozostanie bez zmian.

Proszę zainteresowanych o zgłaszanie propozycji tematów do II konkursu wg załączonego formularza. Dodatkowo w załączeniu przykład formularza wraz z komentarzami objaśniającymi sposób wypełnienia formularza.

Propozycja tematu powinna zawierać:

  • Obszar tematyczny projektu,
  • Grupa programowa,
  • Tytuł Projektu,
  • Opis merytoryczny
  • Efekty  realizacji projektu oraz wskaźniki ilościowe projektu,
  • Opis metody weryfikacji celu badawczego.

Propozycje tematów proszę o wysyłanie do 31 sierpnia 2014 na adres mailowy Doliny Lotniczej;

info@dolinalotnicza.pl

Tel. (17) 850 19 35

Formularz opisu tematu