Opublikowano 2018-02-14

Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy

INN puls

Z dniem pierwszego listopada 2017 r. Firma INNpuls rozpoczęła realizację projektu pt. Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Ze strony krajowej partnerami w projekcie są dwa klastry reprezentujące regionalne inteligentne specjalizacje Podkarpacia, tj. Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” oraz Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, natomiast partnerem zagranicznym jest portugalska firma INOVA+, INNOVATION SERVICES, S.A.

Celem projektu, który oparty jest na filozofii koncepcji uczenia się przez całe życie (Long Life Learning), jest zwiększenie liczby dorosłych pracowników o niskich kwalifikacjach uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia i uczenia się.

Projekt polega na zaadaptowaniu sprawdzonych w warunkach portugalskich rozwiązań w zakresie kształcenia osób dorosłych i wypracowaniu modelu kształcenia odpowiedniego do warunków polskich. Model dotyczy edukacji osób pracujących o niskich kwalifikacjach w zakresie kompetencji kluczowych (dotyczących np.  uczenia się; umiejętności matematyczno-technicznych; przedsiębiorczości; komunikacji; ICT) oraz zawodowych, co poprawi ich pozycję zawodową. Model ten zostanie sprawdzony na  45 pracownikach firm zrzeszonych w 2 dwóch klastrach, reprezentujących inteligentne specjalizacje regionalne, a następnie wdrożony przez instytucje oferujące różne formy kształcenia dla osób dorosłych.

Zapraszamy do udziału w projekcie Firmy zrzeszone w klastrach Jakość Życia oraz Dolina Lotnicza.

W ramach testowania wypracowanego modelu kształcenia osób dorosłych firma INNpuls sp. z o.o. oferuje możliwość przeszkolenia pracowników o niskich kwalifikacjach w zakresie kompetencji kluczowych oraz zawodowych z uwzględnieniem możliwości indywidualnych pracownika oraz wymagań stanowiska pracy.

Korzyści dla firm

 • Możliwość przeszkolenia pracowników bez nakładów finansowych
 • Zwiększenie u przeszkolonych pracowników świadomości w zakresie rozwoju zawodowego
 • Przeszkolenie pracowników w zakresie kompetencji kluczowych ułatwiających lepsze  funkcjonowanie w środowisku pracy,
 • Przeszkolenie pracowników w zakresie kompetencji zawodowych niezbędnych w pracy na danym stanowisku lub potrzebnych do awansu (możliwość skorzystania ze szkoleń profesjonalnych dostępnych w ofercie rynkowej)
 • Wpływ na wybór szkolenia profesjonalnego pracownika
 • Niewielkie zaangażowanie organizacyjne i czasowe ze strony Firmy

Korzyści dla pracownika

 • Możliwość skorzystania ze szkoleń bez nakładów finansowych
 • Możliwość zaplanowania własnego rozwoju zawodowego adekwatnie do własnych  możliwości
 • Szeroki wachlarz oferty szkoleniowej
 • Dostosowanie szkoleń do potrzeb pracownika
 • Możliwość podniesienia kompetencji ogólnych, ułatwiających funkcjonowanie we współczesnym świecie
 • Możliwość skorzystania ze szkoleń profesjonalnych, rozwijających kompetencje niezbędne w pracy
 • Poprawa sytuacji na rynku pracy (możliwość awansu płacowego, stanowiskowego, poprawa bezpieczeństwa zatrudnienia)

Kryteria kwalifikacyjne do projektu dla pracowników

Osoby zatrudnione w firmach zrzeszonych w dwóch klastrach Doliny Lotniczej i Jakości Życia, posiadające niskie kwalifikacje zawodowe i kompetencje kluczowe (w tym 24K i 21M), z wykształceniem maksymalnie średnim, nieuczestniczące w kształceniu w ciągu ostatnich 6 miesięcy (priorytet będą miały osoby powyżej 35 roku życia ze stażem pracy powyżej 8 lat

Przewidziane działania na rzecz uczestników projektu

 1. Rekrutacja uczestników projektu (sierpień-wrzesień 2018 r.)
 2. Audyt potencjału pracownika przeprowadzony przez doradcę zawodowego (IV kw. 2018 r.)
 3. Utworzenie indywidualnych profili uczestników projektu na portalu Indeks zdobywanych kompetencji umożliwiających monitorowanie postępów szkoleniowych (IV kw. 2018 r.)
 4. Opracowanie ścieżek rozwoju pracowników uczestniczących w projekcie (IV kw. 2018 r.)
 5. Szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych, także przy wykorzystaniu e-learningu (I kw. 2019 r.).
 6. Szkolenia zawodowe wybrane na podstawie przeprowadzanego audytu potencjału uczestników projektu i oczekiwań pracodawcy (I i II kw. 2019 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *