Opublikowano 2011-07-06

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie na uzyskanie grantu w 2011 r

Szanowni Państwo,
 
Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), biorące udział w międzynarodowych programach innowacyjnych, np. 7 Programie Ramowym, mogą ubiegać się o wsparcie ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wsparcie może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów (refundacja) przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego.
 
Całkowity budżet programu w 2011 roku dostępny dla wnioskodawców wynosi 1,4 mln zł.
 
Kwota wsparcia na uzyskanie grantu udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 75 000 zł w przypadku koordynatora międzynarodowego projektu innowacyjnego oraz 35 000 zł w przypadku partnera w międzynarodowym projekcie innowacyjnym. Wysokość Wsparcia na uzyskanie grantu może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i stanowi pomoc de minimis.
 
Nabór wniosków trwa od dnia 27 czerwca 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. do godz. 16.00. W przypadku złożenia wniosków na kwotę wyczerpującą 100% alokacji, PARP poinformuje na stronie internetowej www.parp.gov.pl z 3-dniowym wyprzedzeniem o dacie zamknięcia naboru wniosków.
 
Pełna dokumentacja dla Programu Wsparcie na uzyskanie grantu znajduje się pod adresem: http://www.parp.gov.pl/index/index/1818
 
Wniosek o udzielenie wsparcia należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków (https://granty.parp.gov.pl/), a następnie formalnie potwierdzić złożenie wniosku zgodnie z zapisami w Wytycznych dla Wnioskodawców (ust. 9.3 pkt 1) i 2)) w ciągu 7 dni kalendarzowych po dniu zablokowania wniosku poprzez: 
  • wykorzystanie usługi dostępnej na platformie e-PUAP pod adresem www.epuap.gov.pl lub 
  • dostarczenie osobiście lub drogą pocztową (listem poleconym, przesyłką kurierską itp.) podpisanego wydruku obrazu wniosku o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na adres: ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa (UWAGA: decyduje data rejestracji pieczęcią wpływu do PARP, a nie data nadania przesyłki).