Opublikowano 2019-02-14

Polska firma poszukuje strategicznego partnera z udziałem mniejszościowym lub większościowym

Firma średniej wielkości z południowo-wschodniej Polski jest producentem różnych elementów dla przemysłu lotniczego, aktywnych w zakresie badań i rozwoju (własnych produktów wytwarzanych dodatkowo, takich jak serwozawory, pompy, siłowniki) i zajmuje się opracowywaniem nowych komponentów do druku na zamówienie (dla Platformy 787, A330 neo, A350, B 737 i B 777). Ich głównym klientem jest amerykański producent systemów Tier 1 Aerospace, który przeniósł duże pakiety ze swojej azjatyckiej fabryki do polskiej. Poza pierwotną dotacją otrzymaną w latach 2013-2014, dwie kolejne znaczące inwestycje kapitałowe, z których połowa nie została jeszcze przyznana, ale musi wkrótce. Obejmuje to również drugą halę produkcyjną, która została wybudowana w 2017 roku, oraz maszyny do jej wypełnienia. Obecnie wdraża duży pakiet 787, w ramach LTA. Ogólnie rzecz biorąc, przy obciążeniach, które są obecnie pod kontrolą LTA, będą w stanie w pełni załadować obiekt do końca 2018 r. Szansa na przeniesienie kolejnego pakietu o wartości 4-5 milionów dolarów z azjatyckiego zakładu produkcyjnego ich głównego klienta do Polski – byłoby to obciążenie pracą na drugą halę i nowe maszyny. Firma poszukuje inwestora strategicznego zainteresowanego wspólnym przedsięwzięciem, przejęciem firmy lub udziałem w spółce.

Kontakt: info@dolinalotnicza.pl

———-

———-

A medium-sized company from south-eastern Poland is a producer of various elements for the aviation industry, active in research and development (own products additionally manufactured, such as servo valves, pumps, actuators) and deals with the development of new components for printing to order (for Platform 787 , A330 neo, A350, B 737 and B 777). Their main client is the American manufacturer of Tier 1 Aerospace systems, which transferred large packages from its Asian factory to Poland. In addition to the original grant received in 2013-2014, two more significant capital investments, half of which are yet to be awarded, but must be soon. This also includes the second production hall, which was built in 2017, and the machines to fill it. It is currently implementing the big 787 package as part of the LTA. Overall, with loads currently under LTA control, they will be able to fully load the facility by the end of 2018. Opportunity to move another $ 4-5 million package from their main customer's Asian manufacturing facility to Poland – this would be workload for the second hall and new machines. The company is looking for a strategic investor interested in a joint venture, acquisition of a company or participation in a company.
 
 
 
Contact: info@dolinalotnicza.pl