Opublikowano 2010-06-14

Rozwój i promocja transgranicznego polsko-słowackiego klastra lotniczego

Bliskość geograficzna Podkarpacia i Słowacji stwarza dogodne warunki dla dynamicznego rozwoju współpracy gospodarczej i społecznej. Przemysł lotniczy jest jednym z sektorów, w których współpraca ta może się rozwijać najbardziej dynamicznie ze względu na ogromny potencjał regionu podkarpackiego, funkcjonowanie szeregu firm, instytucji oraz inicjatyw w tym zakresie.
 
Mimo bliskości geograficznej w ostatnich latach nie podejmowano istotnych i trwałych działań w tym zakresie. Budowa współpracy z regionami przygranicznymi jest elementem strategii internacjonalizacji Doliny Lotniczej, mającej na celu tworzenie przewagi konkurencyjnej środkowoeuropejskiego przemysłu lotniczego. Tworzenie łańcucha poddostawców, wspólne badania, wymiana doświadczeń to ogromna szansa wypływająca z transgranicznego położenia regionu podkarpackiego. Strona polska dysponuje doświadczeniem w zakresie tworzenia i rozwoju innowacyjnego klastra przemysłowego, w ramach którego wypracował  szereg dobrych praktyk w tym zakresie, między innymi dotyczących wymiany ofert i zapytań współpracy przy wykorzystaniu bezpiecznych metod komunikacji, koordynacji procesów transferu technologii i know-how pomiędzy przemysłem i nauką oraz koordynacji kierunków kształcenia w szkołach technicznych z potrzebami przemysłu lotniczego. Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu braku wydajnego systemu wymiany informacji pomiędzy polskimi i słowackimi firmami oraz instytucjami, stworzy także bazę do rozwoju kolejnych inicjatyw projektowych dotyczących współpracy w sferze gospodarczej, badawczo-rozwojowej i społecznej.
 
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013