Opublikowano 2020-01-13

Sieć Otwartych Innowacji

Szanowni Państwo,

Poniżej informacje nt. realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. projektu unijnego „Sieć Otwartych Innowacji” (PO Inteligentny Rozwój).

W ramach  Projektu ARP S.A. udziela grantów przedsiębiorcom z sektora MŚP na zakup innowacyjnych technologii (w tym na zakup specjalistycznego oprogramowania do firm). Wartość takiego bezzwrotnego grantu wynosi do 200.000,00 EUR.

Agencja refunduje również koszty zakupu innowacyjnych rozwiązań, co w znaczny sposób obniża koszt nabycia innowacyjnych technologii.

Przedsiębiorcami ubiegającymi się o granty mogą być więc Klienci firm informatycznych, którzy nabywając rozwiązania IT mogą w ramach Projektu otrzymać refundację poniesionych kosztów zakupu. W sposób znaczny mogą obniżyć koszt nabycia technologii, a tym samym być bardziej zainteresowani dokonaniem zakupu rozwiązań IT.

Dla kogo są granty z projektu Sieć Otwartych Innowacji? Przede wszystkim dla firm, które chcą podnieść swoją innowacyjność poprzez zakup technologii. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można otrzymać grant:

1.     Koszty nabycia technologii lub uzyskania licencji do technologii, tj.:

Ø  patenty lub zgłoszenia patentów;

Ø  wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych;

Ø  wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych;

Ø  prawa autorskie do utworów stanowiących oprogramowanie, z wyłączeniem praw autorskich do utworów stanowiących oprogramowanie do obsługi działalności administracyjnej Wnioskodawcy (w tym w szczególności oprogramowania biurowego, oprogramowania księgowego, systemów operacyjnych komputerów osobistych, itp.);

Ø  prawa do chronionych odmian roślin;

Ø  topografia układów scalonych;

Ø  know-how

Technologia musi wpisywać się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Dawca technologii – wybrany przez Wnioskodawcę podmiot (w szczególności osoba fizyczna, jednostka naukowa, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, bez względu na obywatelstwo/siedzibę, podmioty zagraniczne zarówno z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i spoza) dysponujący prawami do Technologii, jak również podmiot uprawniony do rozporządzania prawami do Technologii (dystrybutor), który jest stroną Umowy warunkowej dotyczącej transferu Technologii zawieranej z Wnioskodawcą. Istotne jest aby między Biorcą i Dawcą Technologii nie było powiązań osobowych, kapitałowych i faktycznych.

Refinansowanie. Wielkość refinansowania uzależniona jest od lokalizacji (a dokładniej województwa), w którym zostanie wdrożona innowacja. Technologia nie może być wdrożona w kilku lokalizacjach/zakładach. W sytuacji realizacji Projektu na terenie całego kraju lub gdy na etapie składania Wniosku nie jest możliwe wskazanie konkretnej lokalizacji, poziom intensywności wsparcia określany jest zgodnie z lokalizacją siedziby lub też zakładu/oddziału będącego głównym miejscem realizacji Projektu, tj. gdzie realizowana jest jego największa wartościowo lub najistotniejsza z punktu celu realizacji Projektu część.

Województwo, w którym realizowany jest Projekt

Mikro i mali przedsiębiorcy

Średni przedsiębiorcy

lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

70%

60%

kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz obszary należące do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego

55%

45%

dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie

45%

35%

Podregion warszawski zachodni

40%

30%

Miasto stołeczne Warszawa

30%

20%

Jak złożyć wniosek: poprzez stronę internetową – ISOP (https://generator.ptt.arp.pl/user/login/) oraz w formie pisemnej na formularzu wygenerowanym i wydrukowanym z ISOP wraz z załącznikami.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100.000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: 200.000 EUR

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania: do 70% kosztów nabycia technologii

Minimalny wkład własny: 30% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych musi pochodzić ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

2.     Grant na doradztwo

Ø  Dofinansowaniu podlegają usługi doradcze świadczone wyłącznie przez Akredytowanych Doradców z Bazy Doradców projektu „Sieć Otwartych Innowacji” (https://siecotwartychinnowacji.pl/granty-na-doradztwo/).

Podmiot MŚP może skorzystać z usług doradczych o charakterze:

Ø    technologicznym,

Ø    prawnym i prawno-patentowym,

Ø    wyceny wartości niematerialnych i prawnych.

Maksymalna wartość dofinansowania usług doradczych wynosi:

Ø  85% (80% dla przedsiębiorców z Województwa Mazowieckiego) kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na wspieranie innowacyjności na usługi doradcze w zakresie innowacji nie przekroczyła 200.000 EUR w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających złożenie Wniosku o powierzenie grantu na doradztwo;

Ø  50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców.

W ramach Projektu powołani zostali Brokerzy Technologii, którzy wspierają przedsiębiorców do momentu złożenia wniosku (np. wstępnie weryfikują czy pomysł wpisuje się w założenia projektu, odpowiadają na pytania związane z samym wnioskiem o grant na transfer technologii itp.). Do każdego projektu, który wpłynie do ARP S.A. przydzielany jest Broker Technologii.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:

Piotr Rycko

Doradca Przedsiębiorcy (Entrepreneur Consultant)

Biuro Rozwoju i Innowacji (Development and Innovation Office)

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Tel: +48 508 451 952, e-mail: piotr.rycko@arp.pl; soi@arp.pl

www.siecotwartychinnowacji.pl | www.facebook.com/projektsoi