Opublikowano 2020-04-29

Wsparcie dla przedsiębiorstw

http://www.dolinalotnicza.pl/gfx/dolina-lotnicza/pl/defaultaktualnosci/2/143/1/

Nazwa instrumentu wsparcia; „POŻYCZKA STANDARDOWA – INNOWACYJNA 1”

Kto i na jaką pomoc może liczyć (dotacja/pożyczka, jaka kwota, na jakie działania);

Z pożyczki mogą korzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa podkarpackiego w wysokości do 600 000,00 zł z okresem spłaty do 84 miesięcy.

  • W ramach komponentu standardowego max do 300 000,00 zł – przeznaczenie– wsparcie przedsięwzięć rozwojowych (np. zakup maszyn urządzeń wyposażenia, sprzętu, wartości niematerialnych i prawnych itd.).
  • W ramach komponentu innowacyjnego powyżej 300 000,00 do 600 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych: zakup wyłącznie nowych środków trwałych ( okres kredytowania do 84 miesięcy).

Oprocentowanie pożyczki: na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis – obecnie 1,84%; na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej obliczanej w oparciu o Komunikat KE – obecnie oprocentowanie rozpoczyna się od 2,84%.

Kto koordynuje działania (link, adres, telefon);

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełni rolę Pośrednika Finansowego.

https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/pozyczka-standardowa-innowacyjna-72/

Adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51 w Rzeszowie, pokój 308 (II piętro) lub w Punktach Obsługi Klienta działających na terenie województwa podkarpackiego.

Telefon, e-mail: (0-17) 86 76 256, (0-17) 86 76 231, e-mail: gpuc@rarr.rzeszowe.pl, ; lub w Punktach Obsługi Klienta działających na teranie województwa podkarpackiego.

………………………………………………………..

Nazwa instrumentu wsparcia; „POŻYCZKA STANDARDOWA – INNOWACYJNA 2”

Kto i na jaką pomoc może liczyć (dotacja/pożyczka, jaka kwota, na jakie działania);

Z pożyczki mogą korzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa podkarpackiego w wysokości do 600 000,00 zł z okresem spłaty do 84 miesięcy.

  • W ramach komponentu standardowego max do 300 000,00 zł – przeznaczenie – wsparcie przedsięwzięć rozwojowych z okresem kredytowania do 60miesięcy (np. zakup maszyn urządzeń wyposażenia, sprzętu, wartości niematerialnych i prawnych itd.).
  • W ramach komponentu innowacyjnego powyżej 300 000,00 do 600 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych: zakup wyłącznie nowych środków trwałych (okres kredytowania do 84 miesięcy).

Oprocentowanie pożyczki: na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis – obecnie 1,84%; na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej obliczanej w oparciu o Komunikat KE – obecnie oprocentowanie rozpoczyna się od 2,84%.

Kto koordynuje działania (link, adres, telefon);
Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełni rolę Pośrednika Finansowego.

https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/pozyczka-standardowa-innowacyjna-72/

Adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51 w Rzeszowie, pokój 308, 311 (II piętro)

Telefon, e-mail: (0-17) 86 76 251, (0-17) 86 76 231, e-mail: gpuc@rarr.rzeszow.plmbrozda@rarr.rzeszow.pl.

…………………………………………………………………………

Nazwa instrumentu wsparcia; „POŻYCZKI NA START”

Kto i na jaką pomoc może liczyć (dotacja/pożyczka, jaka kwota, na jakie działania);

Pożyczka przeznaczona jest dla osób fizycznych (w tym pracujących), które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Z pożyczki może skorzystać osoba która ukończyła 18 lat, zamieszkująca na terenie województwa podkarpackiego, zamierzająca rozpocząć prowadzenia działalności gospodarczej na teranie województwa podkarpackiego, nie posiadająca zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel gospodarczy np. cele inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno – obrotowe. Maksymalna wysokość pożyczki do 50 000 zł. Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 60 miesięcy. Możliwość skorzystania z karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy. Preferencyjne oprocentowanie: 0,44% w stosunku rocznym.

Kto koordynuje działania (link, adres, telefon);

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie; ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Link: http://rarr.rzeszow.pl/pozyczki-unijne/pozyczki-na-start/

Adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51 w Rzeszowie, pokój 311
Telefon: (0-17) 86 76 299

…………………………………………………………..

Nazwa instrumentu wsparcia; „Pożyczka hipoteczna”

Kto i na jaką pomoc może liczyć (dotacja/pożyczka, jaka kwota, na jakie działania);

Przedsiębiorcy z sektora MŚP – prowadzący działalność na terenie województwa podkarpackiego z zarejestrowaną siedzibą firmy lub jej oddziałem. Pożyczka hipoteczna od 500 tys. do 1 mln zł, do 10 lat z możliwością wcześniejszej spłaty , wymagany wkład własny 10%. Pożyczka udzielana na zakup nieruchomości komercyjnych na podkarpaciu.

Kto koordynuje działania (link, adres, telefon); Podkarpacki Fundusz Rozwoju

Link: https://www.pfr-podkarpackie.pl/pozyczki/pozyczka-hipoteczna.html

Adres: Dział Sprzedaży PFR; ul. Hetmańska 4 lok. 3; 35-045 Rzeszów

Telefon, e-mail: 17 786 35 49; sekretariat@pfr-podkarpackie.pl

…………………………………………………………………………….

Nazwa instrumentu wsparcia; „Pożyczki obrotowe”

Kto i na jaką pomoc może liczyć (dotacja/pożyczka, jaka kwota, na jakie działania);

Przedsiębiorcy z sektora MŚP – prowadzący działalność na terenie województwa podkarpackiego z zarejestrowaną siedzibą firmy lub jej oddziałem. Pożyczki od 1 tys. do 250 tys. zł na 12 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejny rok; od 10 tys. zł do 30 tys. zł do 3 lat z możliwością miesięcznej spłaty ; od 30 tys. do 500 tys. zł do 5 lat z możliwością miesięcznej spłaty, powyżej 300 tys. do 500 tys. zł dla mikroprzedsiębiorstw do 7 lat z możliwością miesięcznej spłaty. Pożyczki udzielane na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Kto koordynuje działania (link, adres, telefon); Podkarpacki Fundusz Rozwoju

Link: https://www.pfr-podkarpackie.pl/pozyczki/pozyczki-obrotowe.html

Adres: Dział Sprzedaży PFR; ul. Hetmańska 4 lok. 3; 35-045 Rzeszów
Telefon, e-mail: 17 786 35 49; sekretariat@pfr-podkarpackie.pl

………………………………………………………..

Nazwa instrumentu wsparcia; „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Nabór nr 02/SR/2020”

Kto i na jaką pomoc może liczyć (dotacja/pożyczka, jaka kwota, na jakie działania);

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych (np. szkoleniowe) Wpisanych do BUR, usługa rozwojowa ma na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców lub ich pracowników. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie mikroprzedsiębiorstwo (lub jego pracownicy) które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze województwa podkarpackiego, w subregionie rzeszowskim, który obejmuje powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki i ropczycko-sędziszowski. Siedziba lub oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji na moment złożenia Formularza zgłoszeniowego. Wartość podstawowa, oraz maksymalna dofinansowania:

  • Mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione – podstawowa wartość dofinansowania 70%, maksymalna 80% ( możliwość zwiększenia o 10% – z 70% do 80% po spełnieniu określonych kryteriów)

Mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione – limit 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).

Kto koordynuje działania (link, adres, telefon);

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych” ogłasza nabór na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP

Link: http://rarr.rzeszow.pl/aktualnosci/generator-kompetencji-2-0-nabor-nr-02-sr-2020/

Adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51 w Rzeszowie, pokój 204
Telefon, e-mail: (17) 86 76 222, (17) 86 76 227, 730 030 019, 882 132 555, 790 200 820; e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl

……………………………………………………………….

Nazwa instrumentu wsparcia; „PLATFORMY STARTOWE – Start In Podkarpackie”

Kto i na jaką pomoc może liczyć (dotacja/pożyczka, jaka kwota, na jakie działania);

Projekt jest skierowany do osób fizycznych, które mają pomysł na biznes związany z branżą lotniczą, motoryzacyjną, informatyczną lub budowlaną. Preferowane są pomysły osób, które nie ukończyły 35 rok życia. Udział w projekcie Platforma Startowa „Start In Podkarpackie” i zakończenie inkubacji umożliwi ubieganie się o bezzwrotną dotację w wysokości do 800 tys. zł, oferowaną w drugiej części Programu, tj. w ramach poddziałania 1.1.2. „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”.

Kto koordynuje działania (link, adres, telefon);
Projekt jest realizowany w partnerstwie: Liderem/Animatorem Platformy jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Partnerami Operacyjnymi są: ARR „MARR” S.A., HugeTECH Sp. z o.o.

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platforma-startowa-start-in-podkarpackie

Adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51 w Rzeszowie, pokój 205
Telefon: Grzegorz Mazur tel: 17 86 76 217

Więcej informacji dotyczących funduszy oraz wsparcia ośrodków Enterprise Europe Network dla przedsiębiorstw znajdą Państwo na stronie: https://www.een.org.pl/een/o-nas