Opublikowano 2007-05-02

Zakończono badania metodą Delphi

Zakończone badania polegały na przeprowadzeniu 3-krotnych badań ankietowych na grupie ekspertów, w zakresie prognozowanych i pożądanych kierunków rozwojowych technologii materiałowych w polskim przemyśle lotniczym. Eksperci zostali wybrani spośród naukowców zajmujących się problematyką technologii materiałowych, przedstawicieli firm klastra, instytucji wsparcia biznesu oraz studentów kierunków technicznych. 
 
Do badań Delphi wykorzystano formularz ankiety przygotowany w II etapie realizacji projektu. Formularz zawierał 89 technologii (podzielonych na cztery podstawowe grupy) oraz pytania  dotyczące poszczególnych technologii. Eksperci biorący udział w badaniach mieli możliwość uzupełniania listy technologii w poszczególnych grupach o technologie, które ich zdaniem powinny dodatkowo zostać objęte badaniami w następnych seriach. Eksperci mogli również przedstawiać propozycje tzw. JOKERÓW, to jest dodatkowe pomysły nowych, nawet fantastycznych  technologii przyszłości. 
 
Po otrzymaniu kompletu ankiet w każdej serii badań, dokonywano ewaluacji wyników i na ich podstawie uzupełniono listę technologii w formularzu ankietowym, zgodnie z propozycjami  uzyskanymi od ekspertów. W drugiej i trzeciej serii, formularze zostały zindywidualizowane ze względu na poprzednie odpowiedzi ekspertów. 
W chwili obecnie trwa kolejny etap realizacji projektu, polegający na weryfikacji i kompilacji danych uzyskanych podczas badań metodą Delphi. Przeprowadzone zostaną również konsultacje społeczne uzyskanych wyników.
 
Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.