Opublikowano 2022-04-27

Zaproszenie do udziału w cyklu warsztatów Smart Lab

PwC na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt pt. „Prowadzenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania w ramach Smart Labów”. Głównym celem działania jest zweryfikowanie potencjału wybranych obszarów/ dziedzin gospodarczych i opracowanie Business Technology Roadmap (BTR) dla obszaru poddanego analizie oraz aktualizacja Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Jednym z kluczowych elementów projektu jest przeprowadzenie warsztatów „Smart Lab” z przedstawicielami podmiotów i instytucji funkcjonujących w danym obszarze tematycznym.
 
W związku z powyższym pragniemy zaprosić przedstawicieli szczebla zarządczego, dyrektorów działów B+R lub działów projektów podmiotów prywatnych, a także przedstawicieli świata nauki oraz instytucji otoczenia biznesu do udziału w warsztatach Smart Lab w obszarze:
BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE
Uczestnicy Smart Labu będą mogli w realny sposób decydować o kierunkach rozwoju przedmiotowego obszaru w Polsce. Na bazie wypracowanej ekspertyzy BTR instytucje publiczne będą mogły decydować o ewentualnym uruchamianiu dedykowanych instrumentów wsparcia ukierunkowanych na inicjatywy i projekty wskazane w ww. dokumencie. Na bazie wniosków z opracowanej ekspertyzy podmioty publiczne mogą również dokonać zmian w systemie wdrażania instrumentów, w szczególności proinnowacyjnych na poziomie krajowym lub regionalnym. Udział w spotkaniach pozwoli również na networking z przedstawicielami branży, co może przełożyć się na zbudowanie nowych relacji oraz podstaw do współpracy wśród uczestników projektu.
Warsztaty będą prowadzone w formule 6-godzinnych spotkań on-line w następujących terminach:
Spotkanie 1 – wtorek, 17.05.2022,
Spotkanie 2 – wtorek, 24.05.2022,
Spotkanie 3 – wtorek, 31.05.2022,
Spotkanie 4 – wtorek, 07.06.2022.
 
Mając na względzie, że warsztaty prowadzone będą z zachowaniem ciągłości logicznej i merytorycznej wypracowywanych rozwiązań, w celu osiągnięcia największych korzyści i najwyższej jakości ekspertyzy BTR, rekomendujemy uczestnictwo we wszystkich planowanych spotkaniach. Przedstawiciele podmiotów, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w Smart Labie, otrzymają szczegółowy program oraz agendę spotkań.
 
Przewidziana jest również możliwość organizacji opcjonalnego Spotkania nr V w formule stacjonarnej, którego celem będzie networking oraz prezentacja działalności i technologii podmiotów biorących udział w projekcie. Szczegóły co do Spotkania V zostaną przedstawione zainteresowanym uczestnikom podczas Spotkań II-IV po weryfikacji chęci uczestnictwa oraz ustaleniu dogodnego terminu dla organizacji Spotkania V.
 
We wszelkich sprawach związanych z ewentualnym udziałem w Smart Labie prosimy kontaktować się z przedstawicielami PwC:
Karol Mirosz-Dudkowski: 519-507-332, karol.mirosz-dudkowski@pwc.com
Daniel Jędrzejczyk: 519-508-191, daniel.jedrzejczyk@pwc.com