Opublikowano 2023-06-05

Zarządzanie w lotnictwie – studia II stopnia we WSIiZ

Studia drugiego stopnia trwa­ją 4 se­me­stry i są przezna­czo­ne dla absolwentów studiów pierwszego stopnia. Koń­czą się obro­ną pra­cy ma­gi­ster­skiej i uzy­ska­niem ty­tu­łu zawodowego 'ma­gi­ster’. 

Przedmioty ogólne i kierunkowe prowadzone będą w języku polskim, zaś większość przedmiotów specjalnościowych odbywać się będzie w języku angielskim. Przez cały okres studiów studenci będą uczyć się Języka angielskiego. Tym samym będą doskonalić swoje umiejętności językowe nie tylko w ujęciu ogólnym, ale również w odniesieniu do słownictwa branżowego. 

Występowanie przedmiotów w języku polskim, połączone z nauką języka angielskiego już od pierwszego semestru, umożliwi płynne przejście do przedmiotów prowadzonych w języku angielskim. Wykaz przedmiotów realizowanych w trakcie studiów

WSIiZ poszczególne przedmioty rozpoczynają się i kończą w różnych terminach w ciągu całego semestru, a egzaminy i zaliczenia są przeprowadzane zaraz po zakończeniu zajęć z danego przedmiotu (jeszcze w trakcie semestru). Ten sposób egzekwowania wiedzy, podzielony na mniejsze dawki (zamiast „maratonu” sesyjnego), daje studentom możliwość bardziej systematycznego i przez to lepszego opanowania materiału z poszczególnych przedmiotów. 

Organizacja zajęć w r. ak. 2023/2024

Na studiach niestacjonarnych będzie to kształcenie mieszane. Wykłady i konwersatoria będą nadal realizowane zdalnie, ale z wyłączeniem pierwszych i ostatnich zajęć, które będą planowane tradycyjnie – tak, aby Prowadzący i Studenci mogli spotkać się i kilka godzin popracować ze sobą „na żywo”. Pozostałe zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych oraz wszystkie zaliczenia i egzaminy (również z wykładów i konwersatoriów) będą planowane i realizowane tradycyjnie. Aby zminimalizować te trudności i zoptymalizować harmonogram zajęć dla Studentów i Prowadzących, od przyszłego roku akademickiego zajęcia dla studiów niestacjonarnych będą mogły być realizowane również w piątki. Zajęcia w piątki będą jednak planowane wyłącznie po południu (od godz. 16-tej) i będą to wyłącznie zajęcia zdalne, które będą nagrywane i możliwe do odtworzenia w innym terminie. W trakcie prac nad układaniem harmonogramu zajęć dołożymy starań, aby zajęć w piątki było jak najmniej. Może się nawet okazać, że na wybranych kierunkach studiów niestacjonarnych zajęć w piątki nie będzie wcale. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą: 

Zarządzanie w lotnictwie, studia niestacjonarne –  https://wsiz.edu.pl/studia-2-stopnia/zarzadzanie-w-lotnictwie/ 

Zarządzanie w lotnictwie, studia stacjonarne, anglojęzyczne –  https://wsiz.edu.pl/stud-anglojezyczne/